wyszukiwanie zaawansowane

Majątek obrotowy – strukturaMajątek obrotowy – struktura

Majątek Obrotowy - Struktura

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA.

Majątek Obrotowy - Struktura

Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego lub obrotowego decyduje zamiar w jakim go kupowano. Majątek obrotowy jest finansowany z kapitału stałego (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zysk nie podzielony).
Podstawą obliczania majątku obrotowego firmy są pozycje jej bilansu, które połączono w zespoły o podobnych cechach. Majątek obrotowy ma płynny charakter, co oznacza, że firma
może obracać gotówką w okresie krótszym od sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym majątek obrotowy ulega ciągłym, sezonowym i znacznym zmianom, co jest wynikiem kondycji firmy, jej pozycji na rynku oraz odzwierciedla ogólne tendencje branży.

Majątek Obrotowy - Struktura

Majątek Obrotowy Netto = Majątek Obrotowy – Zobowiązania Bieżące

Majątek Obrotowy - Struktura

Biorąc pod uwagę powyższy wzór zarządzanie majątkiem obrotowym będzie wynikiem:
• Wysokości zapasów w firmie na które składają się:
o materiały dla produkcji;
o półprodukty i produkty w toku;
o produkty gotowe w magazynach;
o towary;
o zaliczki na poczet przyszłych dostaw materiałów.
• Wysokości należności i roszczeń:
o należności z tytułu dostaw, robót i usług wykonywanych przez firmę;
o należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych;
o należności wewnątrzzakładowe;
o należności dochodzone na drodze sądowej;
o pozostałe należności.
• Wartości papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu:
o udziały lub akcje własne do zbycia;
o inne papiery wartościowe.
• Środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji firmy:
o środki pieniężne w kasie;
o środki pieniężne na bieżącym rachunku w banku;
o inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.).
• Zobowiązań bieżących:
o zobowiązań terminowych wobec dostawców, instytucji, budżetu i pracowników;
o kredytów otrzymanych w bankach;
o pożyczek.

Majątek Obrotowy - Struktura

Tak obliczony majątek obrotowy jest testem pokazującym płynność finansową firmy i jej pozycję rynkową. Jeżeli określimy majątek obrotowy w dwóch okresach, to jego wzrost lub spadek oznacza strumień pieniądza przychodzącego lub odchodzącego z firmy. Wzrost majątku obrotowego oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na pieniądz, natomiast spadek
uwalnia środki pieniężne. Do uwolnienia środków pieniężnych w firmie może przyczynić się:
• spadek należności lub wzrost zobowiązań. Firmom oczekującym na zapłatę zależy na
skróceniu tego okresu, ponieważ są zmuszane w skrajnych przypadkach do zaciągania wysoko oprocentowanych kredytów;
• spadek zapasów, który jest wynikiem spadku sprzedaży lub poprawy funkcjonowania zaopatrzenia.

Majątek Obrotowy - Struktura

Skokowy wzrost majątku obrotowego może być przejawem szybkiego rozwoju firmy, ponieważ gwałtownemu wzrostowi sprzedaży towarzyszy wzrost wszystkich aktywów – składników majątku obrotowego netto. Tempo tego wzrostu zależy przede wszystkim od szybkości obiegu środków obrotowych. Jeżeli wzrostowi sprzedaży będzie jednocześnie towarzyszyła poprawa organizacji obiegu elementów majątku obrotowego to niekoniecznie musi wystąpić dodatkowe zamrożenie środków pieniężnych w obrocie.
Przyspieszenie obrotu wyzwala zawsze dodatkowe środki pieniężne, które można użyć do
realizacji dodatkowych zadań.
Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy wszystkie pozostałe składniki majątkowe, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Są to te składniki majątkowe, które przedsiębiorstwo zamierza zużyć, spieniężyć lub sprzedać w ciągu jednego cyklu gospodarczego. W związku z tym środki obrotowe w przedsiębiorstwie są w ciągłym ruchu okrężnym, przechodząc kolejno fazę zaopatrzenia, produkcji i zbytu. W zależności od działu, gałęzi, wielkości, zasobności, miejsca położenia oraz charakteru przedsiębiorstwa występuje różna struktura rodzajowa środków obrotowych. W większości przedsiębiorstw można wyodrębnić pięć podstawowych grup środków obrotowych.

Są to:
 zapasy,
 należności i roszczenia,
 papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,
 środki pieniężne,
 nakłady przyszłych okresów.
Do zapasów w przedsiębiorstwie można zaliczyć :
 zapasy materiałowe:
 materiały podstawowe, które stanowią podstawę wytwarzanych wyrobów,
 materiały pomocnicze, które zapewniają dodatkowe właściwości (np. kolor), a także utrzymują oraz konserwują urządzenia produkcyjne (np. smar),
 paliwo to zapasy przeznaczone na cele technologiczne, energetyczne i gospodarcze zmagazynowane w przedsiębiorstwie,
 opakowania,
 części zapasowe do maszyn i urządzeń, które nie zostały zaliczone do środków trwałych,
 zapasy produkcyjne:
 produkcja w toku to środki obrotowe, które są zaangażowane w procesie produkcji w okresie ich przetwarzania,
 półfabrykaty to produkty o pewnym stopniu przetworzenia, które ukończyły pewien etap produkcji,
 wyroby gotowe to produkty wytworzone, w pełni ukończone i przeznaczone do sprzedaży,
 towary to środki obrotowe przeznaczone na sprzedaż, ale nie wytworzone w danym przedsiębiorstwie.

  • Data: Grudzień 15, 2012
  • Komentarzy: 0
  • Skomentuj

KOMENTARZE

Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


7 − = sześć