wyszukiwanie zaawansowane

Sprawozdania finansoweSprawozdania finansowe

PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania Finansowe

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Sprawozdania Finansowe

Przygotowanie i przetworzenie informacji o działalności, wynikach i sytua-cji ekonomiczno-finansowej p., stanowiących podstawę podejmowania decyzji to cel analizy finansowej. o wynikach a.f. decydują materiały źródłowe. Można je podzielić na grupy:
Materiały wewnętrzne, zawierające dane o p.
Dane o p. mogą mieć charakter:
ewidencyjny
dane te wynikają z prowadzonej w p. ewidencji (księgowość, kalkulacja, sprawozdawczość finansowa i rzeczowa, poprzednie analizy ekonomiczne, plany, dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna),
pozaewidencyjny
Zalicza się do nich: protokoły z zebrań w p., sprawozdania z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, protokoły pokontrolne.

Sprawozdania Finansowe

Podstawowym źródłem informacji są : BILANSE, RCHUNKI ZYSKÓW I STRAT, RACHUNKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. Sporządzane w formie standardowej, uregulowanej przepisami prawnymi (wyjątek –cash flow).
B. i RZS umożliwiają statyczną i dynamiczną ocenę stanu i wyników finansowych p. Na ich podstawie sporządzany jest CF. Daje on obraz przepływu środków pieniężnych w p. oraz kierunkach ich zagospodarowania.
Poza sprawozdaniami przygotowanymi wg wzorów, podmioty publikują w prospektach emisyjnych B. i RZS w formie uproszczonej. Zawierają one dane za okres 3 lat, co ułatwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej partnerów współpracujących z podmiotem.

Istotne znaczenie mają NOTY UZUPEŁNIAJĄCE dotyczące kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rach. zis. Wyjaśniają bliżej ich treść za po-mocą liczb i opisowo. Noty do B. mogą dotyczyć:
środków trwałych , ich struktury, stopnia umorzenia, przyrostu, likwidacji w okresie sprawozdawczym, wartości księgowej,
zapasów i ich struktury w układzie rzeczowym i czasowym,
należności u ważniejszych dłużników, wielkości należności przeterminowa-nych,
zobowiązań długoterminowych, struktury zadłużenia, struktury czasowej zobowiązań, średniej wielkości oprocentowania,
zobowiązań krótkoterminowych wobec instytucji finansowych, dostawców.
W notach do RZS zawarte są informacje o:
sprzedaży, z uwzględnieniem rynków i rodzajów produktów,
kosztach w układzie rodzajowym,
kosztach osobowych,
zysku i jego strukturze.

Dodatkowe źródło danych do analiz stanowią RAPORT AUDYTORÓW będące orzeczeniami biegłych księgowych.

Materiały zewnętrzne, informujące o otoczeniu p.
Dane dotyczące najważniejszych konkurentów, branż, regionów. Umożli-wiają porównywanie pozycji finansowej danego p. z otoczeniem. Informacje te są publikowane przez same podmioty lub wyspecjalizowane firmy.

  • Data: Grudzień 15, 2012
  • Komentarzy: 0
  • Skomentuj

KOMENTARZE

Brak komentarzy

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 2 = jedenaście